Avoin taiteilijahaku Rykmentinpuiston baanalle

Tuusulan Rykmentinpuiston alueelle haetaan taiteilijoita taideohjelman mukaisen taiteen toteuttamiseen Baanan alueelle. Rykmentinpuiston läpi kulkevan kevyenliikenteen väylän kolmeen eri osioon ja toteutusvaiheeseen etsitään kolmea taiteilijaa tai työryhmää
Rykmentinpuistolle on laadittu taideohjelma, jota toteutettavien teosten odotetaan noudattavan. Ohjelma liitteenä.

Taidehankinnasta vastaa Rykmentinpuiston taiteen ohjausryhmä, joka hallinnoi taidehankintoja ja vastaa budjetista. Taiteen ohjausryhmään kuuluvat Minna Tuominen, taidemuseon intendentti (pj), Jukka Klint, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Riitta Kalliokoski, kunnanpuutarhuri, Helena Sundström, Rykmentinpuiston infran projektipäällikkö, Jouni Määttä, asemakaava-arkkitehti, Markus Meckelborg, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Pirjo Lehtonen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.
Taiteilijavalintojen kuratoinnista vastaa Anne Meskanen-Barman.

KUKA VOI HAKEA TAITEILIJAKSI?

Taiteilijaehdokkaaksi voivat ilmoittautua ammattitaiteilijat, joiden pätevyyden osoituksena on vähintään 3-vuotinen korkeakoulutasoinen taidekoulutus tai vaihtoehtoisesti monivuotinen, aktiivinen ja ammattimainen näyttely- tai muu taiteellinen toiminta. Lisäksi vaaditaan, että taiteilijalla on luonnossopimuksen solmimisen hetkellä toiminnassa oleva Y-tunnus ja mahdollisuus laskuttaa palkkio. Työryhmässä voi taiteilijan lisäksi olla mukana muiden ammattiryhmien edustajia.

BAANA

Alueen halki kulkeva baanamainen kevyenliikenteen väylä on keskeinen koko alueen läpi kulkeva elementti. Sen varrelle sijoittuva taide tulee houkuttelemaan baanan käyttäjiksi myös muita kuin alueen asukkaita. Tulevaisuudessa Rykmentinpuiston rakentamisen edistyessä väylä tulee jatkumaan alueen läpi kohti Keravaa ja siellä sijaitsevia julkisen liikenteen yhteyksiä.

Baanassa taide on osa väylän rakenteita. Taide voi esimerkiksi olla kiinteä osa väylän pintaa, merkata keskiviivaa uudella tavalla, tai näkyä valaisimien ja penkkien muotoilussa. Väylästä määritellään ohjelmassa tiettyjä jaksoja, joilla taiteen keinoin voidaan luoda liikkujille elämyksiä. Menetelmiä, joilla väylän pintamateriaalia voidaan muokata voivat olla esimerkiksi värit, reflektoivat ja fluorisoivat materiaalit tai muut nykyaikaiset, katupinnoitteissa käytettävät materiaalit.

Koko Rykmentinpuistoa halkovaa baanaa rakennetaan pitkän ajan kuluessa. Se jaetaan kolmeen selkeästi toisistaan eroavaan osioon ja kullekin osiolle kiinnitetään oma taiteilijansa. Kullakin väylän jaksolla on omat erityispiirteensä. Lähimpänä Hyrylää baana sukeltaa alikulkutunnelista keskelle kaupunkimaista ympäristöä kulkien hetken kerrostalojen välissä ja jatkuen siitä metsämäiseen maisemaan, kunnes alittaa latusillan lähestyessään Puustellinmetsää. Väylästä tehdään kokonaissuunnitelma, jotta kokonaisuus pysyy eheänä ja eri alueiden rajaviivat saadaan sulautumaan toisiinsa luontevasti.

Osa 1.

Baanan rakentaminen aloitetaan Hyrylää lähimmäksi sijoittuvista osista. Tässä päässä baanaa väylän kulkiessa osana katutilaa, tilaa taiteelle on vähemmän. Alikulkutunnelin suuaukko muodostaa oleskelulle soveltuvan syvennyksen, joka sopii taiteen fokuspisteeksi tällä väylän alueella. Taide voi sieltä levittäytyä myös pidemmälle talojen väliin, mutta omaksuen katutilassa vähemmän hallitsevan roolin, tuoden ennemmin viitteitä lähelle sijoittuvasta pääteoksesta. Kaupunkimainen ympäristö ja teema “Raikas modernismi” asettavat raameja taiteelle. Tälle alueelle sijoittuu useita säilytettäviä varuskunta-aikaisia rakennuksia, jotka antavat sille voimakkaan oman leiman. Historialliset rakennukset on hyvä ottaa huomioon myös taidetta suunniteltaessa.

Havainnekuva Heinolan aukion alikulusta

havainnekuva alikulusta

säilytettävä rakennus

säilytettävä rakennus

säilytettävä rakennus

Osa 2.

Baanan keskimmäinen osio ja Taiteen yleissuunnitelman teema “Arkaainen aukea” sijoittuu kapealle metsäiselle vyöhykkeelle Rykmentinpuiston keskuksen ja Olympiakylän väliin. Tämä osa väylää rakennetaan viimeisenä, se yhdistää kahta ensin rakennettua aluetta, mutta ottaa tilansa itsenäisenä ja omaleimaisena. Väylän ympäristö on näillä kohdin metsäinen, lähempänä Hyrylää on vanhaa männikköä, joka Puustellinmetsää lähestyttäessä muuttuu kuusivoittoisemmaksi. Rakennukset ovat selkeästi etäämmällä baanasta ja luonto hallitsee tilaa. Teema ”Arkaainen aukea” hallitsee metsäisiä alueita.
Alueen länsipäähän männikköiselle alueelle tullaan sijoittamaan noin viisi Lars Gunnar Nordströmin veistosta. Veistosryhmittymä toimii itsenäisenä nähtävyytenä, mutta toteutettava uusi taide voi synnyttää vuoropuhelun kokoelman kanssa.

mäntymetsää

kuusimetsää

Osa 3.

Puustellinmetsän läheisyydessä puistoalue kutsuu kulkijoita ajanviettoon. Alueelle sijoittuu erilaisia toimintoja, kuten kuntoilulaitteita, leikkipuisto ja viljelypalstoja, siitä toivotaan muodostuvan alueen asukkaille eräänlainen toinen olohuone, ihmisiä yhteen tuova tila. Taide alueella saa olla suurieleistä ja kutsuvaa. Taiteen yleissuunnitelman teema ”Metsän salaisuus” hallitsee tätä puistoaluetta luvaten yllätyksellisyyttä.
Alueelle on suunnitteluvaiheessa kaavailtu veistosten sijoittamista ja niitä varten on korvamerkattu puistosta paikkoja. Nämä paikat toimivat puiston eräänlaisina kiintopisteinä, joihin sijoitettavan taiteen toivotaan houkuttelevat kulkijoita valitsemaan reittejään suorimmasta poiketen tai pysähtymään alueiden kohtaamispaikoille. Näitä kiintopisteitä on mahdollista käyttää suunniteltavan teoskokonaisuuden osaksi tai tyhjäksi jäädessään niihin voidaan tehdä myöhemmin teoshankintoja ympäröivä teoskokonaisuus huomioiden.

Kartassa violettina näkyvä alue rakennetaan asuntomessuille valmiiksi, muut osat myöhemmin.

MITÄ MATERIAALIA TULEE TOIMITTAA?

Taiteilijoilta pyydetään seuraavia hakuliitteitä:
– ansioluettelo (ryhmän c.v.:t yhteen tiedostoon koottuna) ja taiteilijan yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen www-sivun osoite
– motivaatiokirje
– mikäli kyseessä on ryhmä, kunkin ryhmän jäsenen rooli teoksen suunnittelussa ja toteutuksessa
– 3-5 referenssiä / esittelyt (enintään 3 sivua / referenssi) sisältäen kuvat sekä tekstimuotoisen kuvauksen teoksesta tai kokonaisuudesta sisältäen tiedon mahdollisesta tilaajasta (tilaajan nimetty edustaja yhteystietoineen) ja mahdollisista yhteistyökumppaneista, mikäli kyseessä on ollut työ osana ryhmää, myös oman työosuuden kuvaus on tärkeää.
– Sähköposti tulee nimetä seuraavasti: aiheeksi BAANA / taiteilijan nimi

VAATIMUKSIA TIEDOSTOILLE

– C.V. ja motivaatiokirje, joko word tai pdf
– referenssit A3 pdf, jokaisella sivulla on oltava taiteilijan tai ryhmän nimi.
– tiedostot tulee nimetä: taiteilijannimi_cv.pdf/word, taiteilijannimi_motivaatiokirje.pdf/word, taiteilijannimi_referenssit.pdf
– Materiaali toimitetaan liitetiedostoina (yhteensä max. 10 megatavua)
– Materiaalin voi halutessaan toimittaa yhdeksi pdf-tiedostoksi koottuna pakettina

AIKATAULU

Pyydetyt materiaalit lähetetään sähköisessä muodossa 15.10.2018 mennessä osoitteeseen: taiteilijahaku.rykmentinpuisto@gmail.com.

Jokaiselle hakemuksen toimittaneelle lähetetään vastausviesti, joka vahvistaa hakemuksen saapuneen. Toimitettujen materiaalien perusteella kuraattori suosittelee kymmentä eri taiteilijaa tai taiteilijaryhmää 14.12. mennessä. Valitut kutsutaan yksilöllisiin haastatteluihin, joihin pyydetään valmistamaan kevyet idealuonnokset ohjausryhmän arvioitavaksi. Luonnosten odotetaan sisältävän ajatuksen toteutustavasta, sekä mittaluokasta. Haastatteluista maksetaan kulukorvaus. Haastattelujen perusteella tehdään lopulliset valinnat.

Valituilta kolmelta taiteilijalta tai ryhmältä tilataan luonnokset.

tulostettava versio

rykmentinpuiston taideohjelma

Lisätietoja:

Minna Tuominen
Puheenjohtaja
Rykmentinpuiston taiteen ohjausryhmä
+358 40 314 3459
minna.tuominen@tuusula.fi

Laura Lehtinen
Koordinaattori
Frei Zimmer Oy
+358 50 379 3555
Laura.lehtinen@freizimmer.fi