ÖPPEN PORTFOLIOANSÖKAN / verkhelheten på Åstranden i Borgå

Konstprogrammet för Västra åstranden utarbetades 2014 med syftet att integrera konsten i stadsbyggandet (Konstprogram för Västra Åstranden). I programmet lyfter man fram möjliga platser för konst samt utser spetsprojekt, det vill säga platser på Västra åstranden där man särskilt vill placera konst. Åstranden är ett av spetsprojekten som lyfts fram i konstprogrammet. Utarbetandet av Åstrandens konstplan påbörjades 2020 och är nu färdig. Åstrandens konstplan.

Det första konstverket till Åstranden anskaffas genom en parallell skissbeställning. Konstnärerna (3 st.) till den parallella skissbeställningen väljs på basis av portfoliorna. Konstnärerna informeras om målsättningarna för verket, specialvillkor och önskemål om placering samt om budgeten. Dessutom kan konstnärernas skissarbete styras genom ett mellanmöte med beställaren. Åt alla konstnärer som utvalts till den parallella skissbeställningen betalas ett lika stort skissarvode och på basis av skisserna fattas beslut om övergång till genomförandefasen.  

Såväl portfolioansökan som den parallella skissbeställningen genomförs enligt Konstnärsgillets i Finland anvisningar. 

KONSTOBJEKT

Målet är att få ett verk i flera delar till Åstranden som stakar ut en väg från gångbron till Konstfabriken. Konsten kan vara något småskaligt, som betraktaren blir överraskad av att hitta, eller så kan den integreras i befintliga eller planerade konstruktioner eller ytor. Verket kan även bestå av helt separata och enskilda delar, som inte desto mer begränsats eller fastställts till antalet eller placering. 

Verkets budget är totalt 60 000 euro + moms. inkl. skissarvode (3 000 euro + moms.). Perioden 09–12/2021 har reserverats för skissarbetet för den parallella skissbeställningen och genomförandet av verket uppskattats börja i januari 2022.  Målet är att verket är färdigt sommaren 2022. 

SKISSARVODE

Alla konstnärer som utvalts till den parallella skissbeställningen betalas ett skissarvode på 3 000 euro + moms. / konstnär.

TIDTABELL

Portfolioansökan börjar 1.6.2021 och upphör 6.8.2021 kl. 16.00. Frågor till beställaren ska ställas senast 21.6.2021. Portfolior som anländer efter detta beaktas inte. Valet av konstnärer bland dem som anmält sig till portfolioansökan görs under början av hösten 2021. De valda konstnärerna kontaktas personligen. Om valet informeras på Borgå stads webbplats.

VAL AV KONSTNÄR

Arbetsgruppen för konstanskaffning för Västra åstranden ansvarar för genomförandet av konsten på åstranden och konstnärsvalet av de konstnärer som framskridit till den parallella skissbeställningen. I arbetsgruppen för konstanskaffning ingår Susann Hartman (ordf.), Borgå stads chef för kulturtjänster, Pekka Mikkola, planläggare, Mikko Kaunisto, stadsträdgårdsmästare, Susanna Widjeskog, Borgå museums amanuens och Veli Granö som Borgå Konstnärsgille utsett till sin representant.

De sökande kan intervjuas vid val av konstnärer. 

Konstnärernas tidigare erfarenhet, referenser, nivån på den konstnärliga produktionen samt potential till att skapa ett lämpligt verk till en bestämd plats beaktas vid bedömningen av portfolierna.

VEM KAN SÖKA? 

Alla sakkunniga inom konst, vars kompetens grundar sig minst på en utbildning som lämpar sig till uppdraget eller alternativt en mångårig, aktiv och yrkesmässig verksamhet i branschen, kan anmäla sig som kandidater. Ytterligare krävs att konstnären har möjlighet att fakturera verkets skissarvode av beställaren och verkets produktionskostnader inkl. arvoden samt visa intyg på YEL/MYEL. Faktureringen kan utföras via eget företag, firma eller alternativt via en extern faktureringstjänst. Då sökande är en arbetsgrupp, måste en av medlemmarna fylla de tidigare nämnda kraven.

PORTFOLIOANSÖKANS INNEHÅLL:

De sökande ombeds inlämna följande bilagor:

  • Konstnärens kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer och eventuell webbplats. 
  • CV, högst tre (3) sidor
  • Bilder på tidigare genomförda verk, högst 8 st. (sänd gärna bilder på eventuella offentliga verk som genomförts, men även övriga ouppförda verk kan bifogas)
  • Ett kompakt informationsdokument om verken, ur vilket noggrannare information om verken t.ex. material som använts i dessa, verkens storlek, verkens placering, eventuell beställare eller ägare, år för färdigställande osv. ingår. Ifall det har varit frågan om ett arbete som en del av en arbetsgrupp, är även beskrivningen av den egna arbetsandelen viktig.
  • En kort verbal beskrivning, varför skulle du vilja genomföra verket.  Beskrivningen kan högst innehålla 500 tecken.

OBS! Skissförslag bör inte skickas under fasen för portfolioansökan och skissförslag som ingår i portfolioansökan beaktas inte. 

MATERIALKRAV

Materialet skickas som en pdf-fil, vars storlek kan vara högst 20 megabyte.

Filen bör namnges enligt följande: Förnamn_Efternamn.pdf 

UPPHOVSRÄTT

Upphovsrätten till portfolion kvarstår hos konstnären. Anordnaren av portfolioansökan har inte rätt att använda, publicera eller för övrigt utnyttja material som lämnats till ansökan, eller bilder som tagits av dem och får heller inte överföra rättigheter vidare till tredje parter. 

Om portfolions upphovsrättsliga användning måste alltid överenskommas separat med Kuvasto ry, som representerar skaparen, eller med skaparen själv. 

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 

Anordnaren av portfolioansökan behandlar deltagarnas personuppgifter enligt EU:s nationella datasekretesslagstiftning, för att verkställa ansökan. Personuppgifter överlåts inte till tredje parter och används inte heller till andra ändamål. Personuppgifterna samlas av den registrerade själv i samband med deltagandet i portfolioansökan. Personuppgifterna raderas senast då konstprojektet i sin helhet har upphört och det inte längre finns något användningsbehov för dem.

MER INFORMATION

Konstkoordinator
Heini Orell
heini.orell@freizimmer.fi
Frei Zimmer Oy

Frågor gällande portfolioansökan skickas per e-post senast 21.6.2021 till kontaktpersonen för ansökan heini.orell@freizimmer.fi. Svaren sammanfattas och publiceras på sidan frågor och svar.