ÖPPEN PORTFÖLJANSÖKAN / Vasa centralsjukhus H-nybyggnation

Vasa centralsjukhus H-nybyggnation uppförs i anslutning till Vasa centralsjukhus i Sandviken. Den nya tio våningar höga byggnaden som kommer att inhysa såväl landskapets som den privata sektorns primärvårds-, specialsjukvårds- och socialvårdstjänster ska tas i bruk år 2022. 

Det konstprogram som utarbetats för Vasa Centralsjukhus nya H-byggnad har nu färdigställts och godkänts. Konsten i H-nybyggnationen kommer att bestå av beställningsverk, köpta verk och donerad konst. Dessutom ska konst integreras i olika ytor med hjälp av bildtryck. Du kan bekanta dig med konstprogrammet här: Link

KONSTFÖREMÅL

Vasa centralsjukhus söker konstnärer som är intresserade av att skapa konstverk för olika platser i sjukhusets H-nybyggnation genom en öppen portföljansökan. Vid portföljansökan tillämpas den anvisning som upprättats av Konstnärsgillet i Finland. Konstverk behövs för följande platser:

  • 1. Hissaulor

I sjukhusets hissaulor ska man placera en konsthelhet i åtta delar, där målet med konsten är att stärka våningarnas identitet och styra användarnas passage. Denna helhet beställs av en eller två konstnärer för att helhetstemat ska förbli enhetligt men där innehållet och exempelvis den färg som används på de olika våningarna kan variera. 

1a Våning 1–6

I våning 1-3 placeras konsten till vänster om hissarna mittemot mottagningsluckorna på en väggyta som bryts av dörrar till tekniska utrymmen.
 På dessa våningar får konsten sitt tema av laguner, samtidigt som man i planeringen måste ta i beaktande de färger som används på dessa våningar, nämligen en nyans av blå, grön och turkos. 

På våning 4-6 finns det knappt med plats för konst i hissaulorna, men konsten kan sprida sig från aulan till väggytorna i de invidliggande korridorerna. På dessa våningar är temat stranden, med en nyans av blå och gul. På dessa våningar (1–6) kan konsten bestå av exempelvis keramik, mosaik och reliefer i olika material. Även väggmålningar, tapeter eller bildlaminat är möjliga.

Önskemålet är att konsten ska ta besittning över stora väggytor, men den behöver inte fylla hela utrymmet. Konsten ska kunna fästas på väggen och kan stå ut högst några centimeter från väggytan. Konsten måste kunna rengöras och bör tåla att någon eventuellt tar stöd, berör eller på motsvarande sätt är i kontakt med verket utan att man behöver vara rädd för att personen eller verket tar skada.

1 b Våning 7–8

På våning 7-8 befinner sig psykiatrin och konsttemat bör dryftas mycket noggrant och i samarbete med användarna. Konsten kan placeras i aulor som är till för verksamhet som kan jämföras med verksamhet som bedrivs i dagsalar. På dessa våningar är temat havet och färgnyansen är blå. På våning 7–8 ska konsten uttryckas i form av väggmålningar, tapeter eller bildlaminat. Tematiken och bildvärlden kan också sträcka sig till dagsalarna på våningarna om beställaren och konstnären kommer överens om ett dylikt förfarande.  

Rent allmänt önskar man att man i konsten ska beakta inredningsarkitekturen i aulorna och det uttryck som konsten skapar i aulorna. Budgeten för konsten i hissaulorna är totalt ca 60 000 € + moms

Uppskattning av tidtabell: Skissarbetet inleds på våren 2021, konsten färdigställs mellan hösten 2021 och våren 2022

  • 2. Konstverket i psykiatrins uterum 

Konstverket kommer att placeras i psykiatrins uterum på våning 7 och 8, och kommer att kunna betraktas från lite annorlunda perspektiv från de båda våningarna. På den sjunde våningen ska verket placeras invid hålet i taket och integreras med väggytan på våningen. Väggytan fortsätter enhetligt genom golvet på den åttonde våningen och gränsar till byggnadens tak. Den åttonde våningen avgränsas av en glasering som ger en vy till den sjunde våningen. Verket eller en del av det kan fästas i taket och erbjuda olika vyer för betraktaren beroende av på vilken våning betraktaren befinner sig. Utrymmet som liknar en glaslåda erbjuder också en möjlighet till att använda belysning. I och med att verket befinner sig i psykiatrins utrymmen måste material och tematik dryftas synnerligen omsorgsfullt. Dessutom måste man ta i beaktande att verket kommer att betraktas av både barn och unga från den åttonde våningen och av vuxna från den sjunde våningen. Önskemålet är att man med hjälp av konsten ska förstärka betydelsen av utrymmet men också dess roll som uterum. 

I samband med utarbetandet av konstprogrammet har diskussioner förts med sjukhusets representanter om de särskilda krav som ställs på konsten. Dessa ramvillkor kommer att delges den konstnär som väljs för detta arbete. I samband med skisseringen av detta arbete måste konstnären också samarbeta med de psykiatriska avdelningarnas representanter.

Budgeten för konstverket i uterummet är ca 20 000 € + moms

Uppskattning av tidtabell: Skissarbetet inleds på våren 2021, konsten färdigställs mellan hösten 2021 och våren 2022

  • 3. Konst i vänt- och undersökningsrum (4–6 separata konstverk)

När det gäller den här konsthelheten vill man placera konst på platser där man stannar upp eller är tvungen att vänta, ibland i längre stunder. Dylika platser har kartlagts i samband med utarbetandet av konstprogrammet och i samband med involveringen av personalen. På basis av denna kartläggning har man kommit fram till följande platser:

– Dialysavdelningen på 0-våningen

– Väntrummet invid huvudkorridoren på den första våningen

– Väntrummet till endoskopin, dagenhetens självbetjäningspunkt eller infusionsutrymmet på andra våningen (2-3 verk)

– Väntrummet på psykiatrin på den tredje våningen

I genomförandefasen väljs fyra till sex platser bland dessa. På exempelvis andra våningen är det möjligt att skapa en helhet som placeras på två eller tre olika platser. 

För varje plats väljs olika konstnärer som ska skapa verk utgående från den plats där verket ska placeras och utgående från de ramvillkor eller begränsningar som platsen ställer på verket. Förhoppningen är att konstverken ska kunna installeras på plats först i slutfasen av projektet. Målet är att konsten ska ge upplevelser på känslonivå och få människan att betrakta miljön och livet ur många olika perspektiv. Huvudvikten ligger på visuell konst, men konsten kan också bestå av ljud- eller mediekonst.

Budgeten per konstverk är ca 10 000€ + moms

Uppskattning av tidtabellen för realiseringen av konsten: verken bör vara klara senast på våren 2022

  • 4. Ritningar i patientrum och på skärmar

Skjutdörrarna till toaletterna i patientrummen ska förses med bildtryck. Bildvärlden på dörrarna får sin inspiration av gamla floror. För detta projekt ska en lämplig bildkonstnär eller illustratör väljas. Varje bildtryck ska föreställa åtminstone en växt eller ett djur. Växterna eller djuren på dörrarna ska iaktta det tema som valts för de olika våningarna, dvs. hamnen, laguner, stranden och havet.  

– På våning 00-0 ska hamntemat förverkligas med hjälp av 3 olika bilder

– På våning 1-3 ska laguntemat förverkligas med hjälp av 3 olika bilder

– På våning 4-6 ska strandtemat förverkligas med hjälp av 10 olika bilder

– På våning 7-8 ska havstemat förverkligas med hjälp av 10 olika bilder

Sammanlagt kommer man att använda sig av 26 bilder. Verken i original ska inramas och placeras på väggar i dagsalar och i personalens pausrum i mindre serier.

Budgeten för konstnärsarvodet är ca 10 000 € + moms. Beställaren ansvarar för tryckningen av dörrar. 

Uppskattning av tidtabellen för färdigställandet av konsten: bilderna borde vara klara senast i början av år 2022.

ARVODEN FÖR SKISSARBETE

Skissarvodena varierar från 2 000 € till 3 500 € på basis av projekt och beroende på de totalkostnader som fastställts för konstprojektet. 

TIDTABELL

Portföljansökan inleds 2.2.2021 och avslutas 25.2.2021 kl. 23.59. Portföljer som anländer efter den utsatta tiden tas inte i beaktande. Beslutet om vilka konstnärer som ska utses bland de konstnärer som anmält sig till portföljansökan fattas i mån av möjlighet senast i mars 2021. De konstnärer som utsetts kontaktas personligen. Dessutom kommer namnen på de konstnärer som utsetts publiceras på Österbottens välfärdssamkommuns webbplats.  

VAL AV KONSTNÄR

Besluten om vilka konstnärer som ska engageras fattas av Vasa centralsjukhus konstarbetsgrupp som består av konstarbetsgruppens ordförande Monica Siren-Aura, tekniska direktören Ulf Stenbacka, förvaltningsdirektör Juha Post, planeringsingenjör Sanna Ahola och arkitekt Elina Salakari från Arkkitehdit Kontukoski. Konstexpertisen i konstarbetsgruppen representeras av Vasa konstnärsgilles representanter Jimmy Pulli eller Ari Koskinen samt projektets konstkoordinator Frei Zimmer Ab. 

I samband med valet av konstnärer kommer en del av de sökande att intervjuas. 

Vid bedömningen tar man i beaktande konstnärernas tidigare erfarenheter, referenser, den konstnärliga nivån på produktionen samt potentialen att skapa ett verk som lämpar sig för ifrågavarande plats. 

VEM KAN DELTA? 

Konstnärer som kan påvisa sin kompetens genom åtminstone en utbildning som lämpar sig för arbetsuppgiften eller personer som i många år aktivt och yrkesmässigt arbetat inom branschen kan anmäla sig som kandidater. Dessutom måste konstnären ha möjlighet att fakturera ett skissarvode samt framställningskostnader jämte arvoden av beställaren.Faktureringen kan skötas via eget företag, via firma eller alternativt via en utomstående faktureringstjänst. Om den sökande är en arbetsgrupp ska en av medlemmarna i gruppen uppfylla ovanstående kriterier.

Även professionella illustratörer och grafiker kan anmäla sitt intresse för att skapa verk som ska ritas på dörrar och skärmar i patientrum.

VILKA UPPGIFTER SKA SÄNDAS?

De sökande ska sända följande ansökningsbilagor:

  • Konstnärens kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer och adress för en eventuell webbplats. 
  • CV, maximalt 3 sidor
  • Bild på tidigare verk som redan har skapats – högst 8 stycken.
  • Ett koncist dokument med uppgifter över verken, dvs. noggrannare uppgifter om verken, såsom vilket/vilka material som använts, storleken på verket, placeringen av verket, eventuell beställare eller ägare, tillverkningsår osv. Om verket har framställts inom ramen för en arbetsgrupp är det också viktigt att beskriva den egna arbetsinsatsen.
  • Kort skriftlig beskrivning av varför du är intresserad av ifrågavarande plats/platser och varför du är intresserad av att skapa konst för Vasa centralsjukhus H-nybyggnation. Beskrivningen får inte vara längre än 500 tecken.
  • En lista över de konstobjekt som du är intresserad av

OBS! I portföljansökningsfasen ska man inte tillställa några skissförslag. De portföljer som inrymmer skissförslag tas inte i beaktande. 

KRAV SOM STÄLLS PÅ MATERIALET

Allt material ska tillställas i form av en PDF-fil som maximalt får vara 20 megabyte.

Filen ska namnges på följande sätt: Efternamn_Fornamn.pdf 

UPPHOVSRÄTT

Konstnären bibehåller upphovsrätten till portföljen. Den som utlyst portföljansökan har inte rätt att använda, publicera eller på annat sätt använda det material eller bilder av det material som tillställts i samband med portföljansökan eller att överföra rättigheter till tredje parter. 

Användningen av den upphovsrätt som hänför sig till portföljen ska alltid överenskommas separat med Kuvasto r.f. som representerar konstnären eller separat med konstnären. 

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 

Arrangören av portföljansökan behandlar de sökandes personuppgifter i enlighet med den Europeiska Unionens dataskyddslagstiftning och den nationella dataskyddslagstiftningen. Personuppgifterna varken överlåts till tredje part eller används för några andra ändamål. Personuppgifterna samlas av den registrerade när hen deltar i portföljansökan. Personuppgifterna raderas senast i det skedet när konstprojektet i sin helhet har slutförts och dessa personuppgifter inte längre behövs.

TILLÄGGSINFORMATION:

Konstkoordinator
Heini Orell
heini.orell@freizimmer.fi
Frei Zimmer Ab

Frågor om portföljansökan ska skickas e-post senast 15.2.2021 till följande kontaktperson heini.orell@freizimmer.fi. Svaren till frågor publiceras HÄR.