Öppen sökning av fotografier till Vasa centralsjukhus

För att stöda de mål som uppställts för den högklassiga arkitekturen och den moderna sjukhusplaneringen har man uppgjort ett konstprogram för Vasa centralsjukhus H-nybyggnation.Konsten i H-nybyggnationen kommer att bestå av beställningsverk, köpta verk och donerad konst. Därutöver ska konsten integreras i olika ytor med hjälp av bildtryck. Du kan bekanta dig med konstprogrammet här: (Länk till webbplatsen

Fototapeter ska användas på utvalda platser på sjukhusets väggar, bland annat på psykiatrins missbrukarvård på 0-våningen samt i synnerhet på de psykiatriska avdelningarna. 

De fotografier som ska användas på de utvalda platserna utses genom en öppen sökning. Lokala fotografer, både professionella och amatörer, ges möjlighet att bjuda ut sina naturfotografier till sjukhusprojektet. Önskemålet om användningen av naturfotografier har framförts av i synnerhet sjukhusets anställda och kunder.

Målet är att hitta fotografier av olika årstider från de 13 kommunerna och städerna i Vasa sjukvårdsdistrikt. I synnerhet vill man ha bilder som återspeglar det Österbottens kust -tema som präglar hela sjukhuset.  Bland de fotografier som bjuds ut av fotograferna kommer man att välja ut cirka 35–50 fotografier som ska användas som fototapeter. Flera bilder kan väljas av en och samma fotograf. 

ARVODE FÖR ANVÄNDNING AV FOTOGRAFIER

För användningen av fotografierna betalar man ett arvode på 150 € + moms/bild. Med detta arvode får samkommunen för Österbottens välfärdsområde rätt att använda bilden i Vasa centralsjukhus utrymmen antingen i form av bildtapeter eller eventuellt i form av bildtryck eller i form av tavlor. Samkommunen för Österbottens välfärdsområde ansvarar för beställningen av dylika tapeter och bildtryck. 

TIDTABELL

Fotografibidrag kan skickas in mellan 15.12.2020 och 31.1.2021. 

ARBETSGRUPP SOM UTSER FOTOGRAFIERNA

Beslutet om vilka fotografier som ska utses fattas av Vasa centralsjukhus konstarbetsgrupp som består av konstarbetsgruppens ordförande Monica Siren-Aura, tekniska direktören Ulf Stenbacka, förvaltningsdirektör Juha Post, planeringsingenjör Sanna Ahola, arkitekt Elina Salakari från Arkkitehdit Kontukoski och Maikki Laattala från Raami arkkitehdit. Konstexpertisen i konstarbetsgruppen representeras av Vasa konstnärsgilles representanter Jimmy Pulli och Ari Koskinen samt projektets konstkoordinator Frei Zimmer Ab. 

VEM KAN DELTA? 

Alla intresserade kan delta.

KRAV SOM STÄLLS PÅ FOTOGRAFIERNA

De bidrag som skickas in i initialskedet får inte vara större än 2 MB. Beslutet om vilka fotografier som ska utses fattas på basis av dessa fotografier. 

Bildfiler ska namnges: Förnamn_Efternamn_Plats(kommun)_tid(månad). Har man flera foton från samma plats och månad kan man använda nummer efter månad.

I och med att fotografierna ska användas för att framställa tapeter för väggar måste fotografierna vara i hög upplösning. De fotografier som väljs måste uppfylla följande krav: 70 -100 dpi. (T.ex. antalet pixlar i ett 6 meter brett foto är 16 535–23 621).

Med en ansöka kan du skicka in upp till 10 bilder.

Högupplösta filer begärs av valda bilder.

UPPHOVSRÄTT

Fotograferna bibehåller upphovsrätten till fotografierna. Den part som arrangerar den här sökningen av fotografierna har inte rätt att använda fotografierna till något annat ändamål än det som fastställs under ”Arvode för användning av fotografier”.  Samkommunen för Österbottens välfärdsområde får heller inte överföra rättigheterna till tredje part. 

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 

Arrangören av den öppna sökningen behandlar de sökandes personuppgifter i enlighet med den Europeiska Unionens dataskyddslagstiftning och den nationella dataskyddslagstiftningen. Personuppgifterna varken överlåts till tredje part eller används för några andra ändamål. Personuppgifterna samlas av den registrerade när hen deltar i portföljansökan. Personuppgifterna raderas senast i det skedet när konstprojektet i sin helhet har slutförts och dessa personuppgifter inte längre behövs.

TILLÄGGSINFORMATION

Konstkoordinator
Laura Lehtinen
laura.lehtinen@freizimmer.fi
Frei Zimmer Ab